Regulamin sklepu

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy działający pod adresem https://reprodukcjemalarzy.pl oferujący obrazy, plakaty, naklejki i fototapety. Właścicielem sklepu jest AWESOME sp. z o.o.  z siedzibą w Tychach.
 2. Nr REGON 383906212 , NIP 6462978128 , firma uzyskała wpis do KRS pod numerem 0000795174.
 3. Firma AWESOME sp. z o.o.  prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Zapytania mogą być kierowane na adres poczty elektronicznej bok@reprodukcjemalarzy.pl lub na numer telefonu 796-663-646. Reklamacje należy kierować na adres bok@reprodukcjemalarzy.pl
  Kontakt telefoniczny z obsługą sklepu jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00, w soboty od 8:00 do 14:00.
 1. Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:
  • Sprzedawca – AWESOME sp. z o.o.  z siedzibą w Tychach.
  • Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem URL https://reprodukcjemalarzy.pl
  • Klient [Zamawiający] – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach Sklepu
  • Towar – produkty oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w Sklepie
  • Cena – cena brutto Towaru umieszczona obok informacji o Towarze, nie uwzględniająca Kosztów dostarczenia Towaru
  • Zamówienie – zestaw Towarów określonych do realizacji, zgodnie z niniejszym regulaminem, przez Zamawiającego w formie elektronicznej
  • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu
  • Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

 

II. OFERTA

 1. Produkty, prezentowane w Sklepie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, natomiast określają one zaproszenie do składania ofert przez Zamawiających. Klient dokonując wypełniania Zamówienia za pomocą narzędzi dostępnych na stronie internetowej sklepu, składa ofertę kupna określonego Towaru na warunkach podanych w opisie produktu.
 2. Ceny towarów podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do limitowania ilości zamawianych Towarów oferowanych w promocyjnych cenach, a także prawo do powodowanego zjawiskami niezależnymi, wycofania ze sprzedaży niektórych produktów znajdujących się na stronie internetowej. Jeżeli zaistnieje sytuacja, w której z przyczyn obiektywnych, zamówionego Towaru nie będzie w magazynie, Klient jest bezzwłocznie informowany o tym fakcie i ma możliwość wyboru między zmianą kupowanego Towaru na inny, dłuższym czasem realizacji (jeśli jest możliwe jego sprowadzenie) lub rezygnacją z Zamówienia.
 4. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia, opisy i dane techniczne umieszczonych w Sklepie produktów, były najbardziej jak to możliwe, zgodnie z rzeczywistością. W przypadku niewykluczonej zmiany niektórych parametrów technicznych przez producenta lub zmiany ceny produktu, pracownik obsługi jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Klienta i umożliwienia wycofania Zamówienia.

 

III. PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienia można składać na jeden z następujących sposobów:
 • poprzez stronę internetową Sklepu,
 • wysyłając e-mail na adres bok@reprodukcjemalarzy.pl,
 • telefonicznie w godzinach pracy obsługi Sklepu.
 1. Podczas składania Zamówienia wymagane jest podanie:
 • nazwy oraz kodu produktów,
 • imienia i nazwiska odbiorcy,
 • dokładnego adresu dostawy,
 • numeru telefonu kontaktowego,
 • adresu e-mail zamawiającego.
 1. Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00.
 2. W przypadku zamawiania przez stronę internetową Sklepu, wybór Towarów odbywa się poprzez ich dodanie do koszyka.
 3. Uzupełnienie danych osobowych w formularzu zamówieniowym jest niezbędne. Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzanych danych w dowolnym czasie do momentu naciśnięcia przycisku „złóż zamówienie”.
 4. Zamawiający ma możliwość wyboru formy płatności spośród następujących:
   • przelew bankowy,
   • przelew online Payu.pl.
 1. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlane jest podsumowanie Zamówienia zawierające:
   • przedmiot zamówienia,
   • jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów,
   • całkowitych kosztów dostawy,
   • wybraną formę płatności,
   • dane kontaktowe zamawiającego,
   • dane adresowe odbiorcy Towaru.
 1. Klient następnie otrzymuje e-mail z informacją o przyjęciu (akceptacji) zamówienia zatytułowany „Reprodukcje Malarzy– Potwierdzenie otrzymania zamówienia nr … ” wraz z prośbą o potwierdzenie danych w nim zawartych przez kliknięcie na unikalny link do Sklepu „Potwierdź złożenie zamówienia”.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Zamawiającego np. w drodze kontaktu telefonicznego.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówień złożonych z nieprawidłowo wypełnionym formularzem lub po bezskutecznej próbie potwierdzenia Zamówienia.
 4. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Sprzedawcę elektronicznego potwierdzenia, że wiadomość zawierająca akceptację Zamówienia została odebrana przez Zamawiającego. W zamówieniach telefonicznych natomiast, przez moment zawarcia umowy sprzedaży rozumieć należy czas rozmowy, w której pracownik obsługi Sklepu przyjął i potwierdził zamówienie.
 5. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
 6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi – na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar – wydruku potwierdzenia oraz dowodu zakupu (np. faktura VAT).
 7. Treści umów sprzedaży zawieranych w Sklepie są przechowywane przez system informatyczny Sklepu przez okres co najmniej 6 miesięcy do daty zawarcia każdej z umów, a treść tych umów jest udostępniana wyłącznie stronom umowy. Każdy Zamawiający, który dokonał procedury rejestracji, po zalogowaniu, ma dostęp do wszystkich swoich umów sprzedaży zawartych w Sklepie.
 8. Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyznaczenia innych dni nierealizowania Zamówień niż określone w punkcie 13, po uprzednim umieszczeniu informacji o tym fakcie na stronie internetowej sklepu.
 9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności finansowej za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego adresu przez Zamawiającego. W takim przypadku Kupujący jest proszony o ponowne uiszczenie opłaty za przesyłkę lub w przeciwnym wypadku Zamówienie jest anulowane.
 10. Klient winien w obecności spedytora (dostarczyciela), sprawdzić zawartość paczki pod kątem uszkodzeń w trakcie transportu. Jeżeli Kupujący stwierdzi uszkodzenie opakowania, a po otwarciu również przedmiotu, powinien sporządzić protokół reklamacyjny dostępny u spedytora.
 11. Czas realizacji zamówienia zależny jest od:

  • czasu oczekiwania na wpłatę (jeżeli dotyczy)
  • czasu realizacji zamówienia (1-4 dni robocze)
  • czas dostawy (firma kurierska) 24-48 godzin

  W dniu wysyłki zostaniecie Państwo poinformowani mailem.
  Jeżeli czas oczekiwania byłby większy niż 5 dni roboczych, obsługa sklepu skontaktuje się z Państwem.

 

IV. PRAWA I PRZYWILEJE KLIENTÓW

Odstąpienie od umowy

Na mocy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271 z późn. zm.) Konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny przez wysłanie pisemnego oświadczenia w terminie 14 dni od daty odbioru Towaru.

Oświadczenie to można złożyć wysyłając mail na adres bok@reprodukcjemalarzy.pl, lub drogą pocztową na adres do korespondencji (podany w Regulaminie). Zwracany Towar należy odesłać również na ww. adres.

Sklep zwróci konsumentowi cenę sprzedaży Towaru niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 14 dni, w formie przelewu bankowego na wskazane przez Klienta konto. Konsument obowiązany jest zwrócić Towar w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu; wraz z kopią dowodu zakupu (np. faktury VAT). Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta. Zwrot Towaru odbywa się na koszt Konsumenta.

Prawo do zwrotu towaru nie dotyczy podmiotów gospodarczych.

W przypadku zwrotu lub reklamacji towaru z zamówienia, do którego dołączony był gratis promocyjny, Klient zobowiązany jest zwrócić także przedmiotowy gratis. W przypadku odmowy zwrotu gratisu, Sklep zwróci Klientowi wartość zwróconych lub zareklamowanych produktów, pomniejszoną o wartość gratisu – zgodnie z ceną gratisu.

Reklamacja w czasie objętym gwarancją

Wszystkie Towary dostępne w Sklepie objęte są gwarancją. Gwarancji nie podlegają wszelkie uszkodzenia mechaniczne (rozdarcia, obtarcia, rozcięcia itp.) oraz uszkodzenia spowodowane niedbałym lub niewłaściwym, niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem.

Reklamacja towaru sprowadza się do zgłoszenia obsłudze Sklepu informacji o usterce, następnie wysłaniu produktu wraz formularzem reklamacyjnym na adres do zwrotu towaru (podany w górze strony). Koszty wysyłki pokrywa Kupujący. Po otrzymaniu informacji o reklamacji ze strony Klienta oraz po otrzymaniu Towaru stanowiącego przedmiot reklamacji wraz z wypełnionym formularzem, Sprzedawca jest zobowiązany do ustosunkowania się do reklamacji w ciągu 14 dni. Termin naprawy lub wymiany towaru zależy od producenta i wynosi ok. 1 do 2 miesięcy.

Niezgodność towaru z warunkami umowy

Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. 141 poz. 1176) nakłada obowiązek odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową w przypadku stwierdzenia tej niegodności przed upływem 2 lat od wydania towaru. Przy czym w myśl ustawy, sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć. Klient w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową, ma 2 miesiące na dokonanie obowiązku informacyjnego i żądanie naprawy lub wymiany towaru na nowy. Jeżeli okaże się to niemożliwe do wykonania lub będzie wymagało nadmiernych kosztów, Klient ma możliwość domagania się obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy. Sprzedawca jest zobowiązany do ustosunkowania się do tego żądania w ciągu 14 dni.

Reklamację wynikającą z niezgodności towaru z umową, rozpocząć należy nawiązaniem kontaktu z obsługą Sklepu i podaniem przyczyny reklamacji. Następnie po ustaleniu z konsultantem formy/trybu wysyłki – odesłanie na adres do zwrotów (podany w Regulaminie) Towaru wraz z informacją identyfikującą zakup i opisem niezgodności. Uznana reklamacja wiąże się z wymianą na nowy i wysyłką towaru w ciągu 30 dni licząc od dnia dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedawcy. Przesyłki wysyłane na koszt firmy AWESOME sp. z o.o. nie będą odbierane.

Uszkodzenia lub braki powstałe w transporcie

Wszystkie przesyłki kurierskie są objęte ubezpieczeniem od uszkodzeń w transporcie. Ubezpieczenie wygasa z chwilą wręczenia przesyłki odbiorcy, tym samym należy sprawdzać przesyłkę pod kątem uszkodzeń mechanicznych jeszcze w obecności kuriera.

W przypadku dostrzeżenia uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu lub braku towaru w przesyłce, Klient jest zobowiązany w obecności spedytora sporządzić protokół reklamacyjny (dostępny u doręczyciela) podpisany przez obie strony. Po otrzymaniu wyjaśnienia od przedstawiciela dostawcy (firmy kurierskiej), Sprzedawca kontaktuje się z Klientem w celu podjęcia dalszych decyzji odnośnie ponownej wysyłki Towaru lub anulowania Zamówienia i zwrotu nakładów.

 

V. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Dokonując rejestracji w Sklepie, Klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zachowując prawo do wglądu, poprawy i usunięcia ich z bazy.
 2. Sprzedawca przestrzega zasad ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. Dane osobowe Klientów oraz ich adresy e-mail nie są udostępniane podmiotom trzecim, za wyjątkiem firm pośredniczących w transakcjach płatniczych oraz dostawców; dla których dane te są niezbędne do realizacji płatności czy dostarczenia przesyłki.
 3. Korzystanie z niektórych opcji serwisu, jak np. historia zakupów czy dział reklamacji, jest możliwe tylko po dokonaniu rejestracji. Rejestracja jest dobrowolna i nie wymaga się jej do złożenia zamówienia. W czasie rejestracji Klient jest proszony o podanie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, nr. telefonu, a także dowolnie przyjętego loginu i hasła. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejne Zamówienia realizowane są na podstawie logowania się Zamawiającego w Sklepie poprzez podanie loginu i ustalonego hasła.
 4. Login i hasło mają charakter poufny. Zamawiający ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody spowodowane ujawnieniem go osobom trzecim. Zamawiający korzystający z loginu i hasła zobowiązany jest do aktualizacji swoich danych podanych przy rejestracji, każdorazowo w przypadku ich zmiany. Odpowiedzialność za brak aktualizacji danych ponosi Zamawiający.
 5. Klienci, którzy nie są zarejestrowani, również mogą składać Zamówienia, wówczas przy każdym zakupie będą proszeni o podanie imienia, nazwiska, adresu dostawy oraz nr. telefonu i adresu poczty e-mail.
 6. Dane gromadzone podczas rejestracji lub zakupu są wykorzystane do prawidłowej realizacji Zamówień, a także do śledzenia statusu Zamówienia i dokonywania w nim zmian na życzenie Klienta zanim zostanie wysłane. Klienci zachowują prawo do wglądu, poprawy oraz usunięcia swoich danych z bazy adresowej po zrealizowaniu Zamówienia. Czynności tych dokonać można z poziomu strony internetowej sklepu po zalogowaniu lub też poprzez kontakt z obsługą Sklepu.
 7. Każdorazowy kontakt z obsługą Sklepu za pośrednictwem telefonu lub poczty e-mail, wiąże się z wykorzystaniem podanych danych w celu udzielenia odpowiedzi. Konsultanci kontaktują się z Klientami z pośrednictwem tych samych kanałów komunikacji.
 8. Po złożeniu zamówienia, na podany adres e-mail wysyłane jest potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, a w następnej kolejności bieżące informacje o przebiegu tego zamówienia. Klienci, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach, tą samą drogą otrzymują wiadomości z aktualnym wydarzeniami w Sklepie. Z usługi tej (newsletter) można zrezygnować w dowolnym momencie korzystając z formularza na stronie internetowej lub wysyłając maila z informacją o rezygnacji.
 9. Pytania dotyczące ochrony prywatności należy kierować na adres e-mail bok@reprodukcjemalarzy.pl

Podmiot zbierający dane:

AWESOME sp. z o.o.
ul. RUNOWA 52
43-100 TYCHY
NIP 6462978128
REGON 383906212
KRS 0000795174

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271 z późn. zm.) i Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141 poz.1176).
 2. Dla celów wykonania regulaminu oraz umowy zastosowanie ma prawo Polskie.
 3. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza internetowego zamieszczonego na każdej stronie Sklepu lub wpisując bezpośrednio adres „https://reprodukcjemalarzy.pl/regulamin-sklepu/” oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 4. Niniejszy regulamin stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631). Zabrania się kopiowania, powielania, oraz rozpowszechniania treści postanowień niniejszego regulaminu na użytek komercyjny.

Adres do korespondencji i zwrotu towaru:

Reprodukcje Malarzy
ul. Marii Dąbrowskiej 30A
42-520 Dąbrowa Górnicza

Konto bankowe Sprzedawcy:

ING Bank Śląski: 36 1050 1399 1000 0090 8064 9974
SWIFT banku: INGBPLPW