Obraz Gustav Klimt – Higieja (fragment Medycyny)

99 299 

Obraz drukowany na płótnie