Obraz Gustav Klimt – Higieja (fragment Medycyny)

69 229 

Obraz drukowany na płótnie